Câu hỏi thường gặp

Nguyên nhân: 
 1. Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu.
 2. Sai mã khách sạn ở sau tên đăng nhập. Tên đăng nhập @ + Mã khách sạn.
 
Cách khắc phục: 
1. Kiểm tra mật khẩu đã đúng hay chưa. Và thông tin đăng nhập được gửi qua email đăng ký.

2. Nhập tài khoản theo đúng định dang: VD admin@test.

Nếu trường hợp quên thông tin đăng nhập. Người dùng sử dụng chức năng quên mật khẩu để hệ thống cấp lại.

 

Cách khắc phục: 
1. Kiểm tra lại thông tin của đặt phòng.
2. Kiểm tra lại điều kiện tìm kiếm.
Nguyên nhân: 
Loại phòng khách đặt ở thời gian tìm kiếm chưa được cấu hình giá tại thời điểm đặt phòng.
 
Cách khắc phục: 
Kiểm tra lại cấu hình giá cho từng loại phòng. Phải cấu hình hệ thống để vận hành. 
 - Cấu hình giá đang dùng.
 - Cấu hình giá giờ.
 - Cấu hình giá qua đêm, trọn ngày.
Nguyên nhân: 
1. Trạng thái của loại phòng đang ngưng hoạt động.
2. Trạng thái của phòng đang ngưng hoạt động.

 

Cách khắc phục: 

1. Chắc chắn trạng thái của loại phòng đã được hoạt động

2. Chắc chắn trạng thái của phòng đã được hoạt động.

Nguyên nhân:
Phòng đang có khách hoặc đang tạm khóa để bảo trì
 
Cách khắc phục: 
Chỉ tạo đặt phòng ở những phòng đang trống. Xem bảng hướng dẫn ở Sơ đồ phòng để biết phòng nào còn trống
Nguyên nhân:
Người dùng chưa mở két tiền ảo. Nên không thể thao tác trong folio của khách.
 
Cách khắc phục: 
Người dùng tiến hành mở két tiền ảo để thực hiện thao tác.
Nguyên nhân: 
Người dùng trong lúc thao tác với hệ thống chọn nhầm phòng để thêm dịch vụ cho khách.
 
Cách khắc phục: 
Người dùng tiến hành chuyển dịch vụ về đúng phòng